ESPAI URBÀ

plaça del mercat

El projecte contempla la millora i la posada en valor de la plaça del mercat, i proposa la connexió d’aquesta actuació com a lligam amb la resta del poble.

La nova plaça del mercat, té en compte el teixit actual de carrers que conformen els límits d’aquest sector, l’arbrat actual de la plaça, així com el futur desenvolupament de la resta de l’àmbit cap el nord i la consolidació del vial del carrer d’Isidre Rossell i Gimbernat.

Es resol l’ordenació d’aquest espai sota un criteri d’integració de les diferents parts que componen la plaça del mercat actual, seguint un traçat lineal en franges horitzontals (est-oest) marcades pel traçat dels arbres, i potenciant aquesta horitzontalitat amb noves línies d’arbrat.

A nivell conceptual, es busca el símil de les plantacions d’arbrat dels vivers, que es planten linealment i de manera ordenada per a tenir el màxim aprofitament de l’espai. En aquest cas, l’ordenació proposada, dividirà la plaça en diferents sectors i usos.

  • YEAR :
  • LOCATION :